గలగలా జంధ్యాల (జంధ్యాల గారి గురించి ఆయన సతీమణి అన్నపూర్ణ గారి జ్ఞాపకాలు)

 

Comments:

జి.కె.ఎస్. రాజా.

వందనం.. అభివందనం. జంధ్యావందనానికి శిరస్సు వంచి వందనం! ఈ వెబ్సైట్  ని ఇలాగే నిలపండి. జంధ్యాలగార్ని మన మధ్యలోనే ఉండనివ్వండి.  ధన్యవాదాలు.

జంధ్యాల కామెడీ సీన్స్ 2