జంధ్యాల స్మారక సభ చిత్రాలు

హాస్యబ్రహ్మ ట్రూప్

జంధ్యాల ఆల్బంస్ నించి

తండ్రికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ జంధ్యాల విగ్రహం వద్ద ఆయన కుమార్తెలు సాహితి,సంపద.